Module Continentie in pilotfase m.b.t. patiënteninformatie

26 januari 2018

Binnen de ontwikkeling van de Module Continentie (vallend onder de Generieke Kwaliteitsstandaard Hulpmiddelenzorg), zijn de beide Continentieclusters binnen Nefemed actief en met ureninzet betrokken bij een pilot rondom patiënteninformatie. In die pilot wordt getoetst op welke wijze en met welke informatie patiënten het best ondersteund worden om de keuze van de hulpmiddelen op objectieve en functioneringsgerichte gronden te kunnen beoordelen.

De kwaliteit van de hulpmiddelenzorg kan alleen dan verbeterd worden, wanneer met name de gebruiker of zijn/haar omgeving, inzicht heeft in wat die hulpmiddelen zouden moeten bijdragen in het functioneren. Tevens moet kunnen worden beoordeeld in hoeverre het geboden hulpmiddel daadwerkelijk de meest adequate oplossing is. En dat die patiënt vervolgens weet waar hij/zij moet zijn wanneer een bepaalde hulpmiddelenoplossing al dan niet passend is. Dit moet de patient los van kosten of contract kunnen beoordelen.

Om die relevante informatie zo goed mogelijk bij die patient/gebruiker te krijgen wordt binnen de module een aantal tools ontwikkeld. Nefemed draagt hierin actief en ondersteunend bij vanuit de expertise richting met name de patiëntenorganisaties DON, Bekkenbodem4All en de Incoclub. Op zaterdag 20 januari is de pilot gestart tijdens de BekkenbodemDAG. Vanaf deze week krijgen nieuwe gebruikers via 7 verpleegkundigen die geïnstrueerd en betrokken zijn de informatie en de mogelijkheid om via een enquête aan te kunnen geven hoe zij de informatievoorziening ervaren. Eind februari zullen tijdens de volgende werkgroepbijeenkomst van de module Continentie de resultaten worden gepresenteerd.

Voor meer informatie: Iris van Bemmel

Terug naar het overzicht