Start procedure voorwaardelijke toelating (voor ook extramurale hulpmiddelen) van ZIN

Vanaf 14 februari start de jaarlijkse bottom-up procedure voor het indienen en selecteren van onderwerpen voor de voorwaardelijke toelating (VT) tot het verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Partijen in de zorg worden opgeroepen om onderwerpen aan te melden door middel van het inleveren van een dossier bij het Zorginstituut. Na de beoordelingsprocedure zal het Zorginstituut uiterlijk op 1 maart 2019 de minister voor Medische Zorg adviseren over welke onderwerpen voor de voorwaardelijke toelating in aanmerking komen.

Uitgangspunt van de Zvw is dat alleen zorg tot het verzekerde pakket behoort als deze voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Kortom, alleen zorg die als effectief t.o.v. de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling wordt beschouwd, maakt onderdeel uit van het verzekerde pakket van de Zvw. Sinds 2012 heeft de minister wettelijk de bevoegdheid gekregen om zorg die niet aan het vereiste ‘stand wetenschap en praktijk’ voldoet, toch tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Dit kan alleen onder de voorwaarde dat er binnen een bepaalde periode gegevens verzameld worden over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg. Dit proces vindt plaats in het (hoofd)onderzoek. Op grond van deze verzamelde gegevens in het (hoofd)onderzoek kan, voor afloop van de VT periode, worden vastgesteld of deze zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Voor Nefemed een belangrijk thema, daar wij de discussie over bewijslast, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de producten in de Zvw actief faciliteren en stimuleren.

Geneeskundige zorg, extramurale farmaceutische zorg en extramurale hulpmiddelen die geen deel uitmaken van het basispakket (i.v.m. het niet voldoen aan het criterium stand wetenschap en praktijk) kunnen in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating. Het Zorginstituut heeft voor de ingediende dossiers criteria geformuleerd, onderverdeeld in primaire en secundaire criteria. Belangrijk om te vermelden is dat de Regeling Voorwaardelijke Toelating wordt vernieuwd. De ingangsdatum zal hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2019 zijn. Op korte termijn zal een consultatie over het concept van de nieuwe regeling plaatsvinden, waar Nefemed bij betrokken zal zijn. Meer informatie over het traject en de bijbehorende primaire- en secundaire voorwaarden kunt u lezen in de procedurebrief van het Zorginstituut.

Terug naar het overzicht