Veilige toepassing van medische technologie in de thuissituatie


Vorig jaar is aan de Medtech Alliantie (de alliantie van Nefemed, FHI, Firevaned, NIVO, FME zorg, NVAB en Diagned) de vraag gesteld of zij betrokken willen zijn bij de discussie over het borgen van veilige toepassing van medische technologie in de thuissituatie. Vanuit de Medtech Alliantie is daarop positief gereageerd en zijn twee vertegenwoordigers aangewezen om hieraan deel te nemen. In september van het vorige jaar heeft een zgn. aftrap bijeenkomst plaatsgevonden. Doel is om een veilige toepassing van medische technologieën in de thuissituatie te borgen en de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken stakeholders duidelijk te hebben. Voor het maken van afspraken wil men aansluiten c.q. voortbouwen op het reeds bestaande Convenant medische technologie, dat bij jullie bekend is.


Voor het vervolgoverleg op 24 maart a.s. wordt gezocht naar patiëntcases over het gebruik van medische technologie in de thuissituatie. Indien jullie een rol spelen bij het gebruik van medische technologie in thuissituaties, dan graag hierover een reactie aan het Nefemed secretariaat (info@nefemed.nl). Met bij voorkeur daarbij een korte schets hoe dat nu loopt en waar vragen zitten en/of zaken niet goed lopen (patiëntcases).

Terug naar het overzicht