AO Patiënten- en cliëntenrechten

Link agenda

O.a. ter behandeling van:

1. Verzamelbrief minister VWS d.d. 8 maart 2016, die onderstaande passage over de kwaliteit van medische hulpmiddelen bevat:

Op 19 januari jl. heb ik in een bestuurlijk overleg met de betrokken partijen gesproken om de kwaliteit van hulpmiddelenzorg voor de patiënt eenduidig, transparant en aantoonbaar te verbeteren met als uitgangspunt; «het juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt; eenvoudig waar het kan, ingewikkeld waar dat nodig is». Er zijn concrete afspraken gemaakt met als doel het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen en zorgen dat ze bij de zorginkoop een rol spelen. Alle partijen hebben hun commitment uitgesproken aan de doelstellingen van het overleg, het tijdspad en de focus op richtlijnen. Er zal om te beginnen in drie werkgroepen (stoma- incontinentie- en diabeteshulpmiddelen) worden gewerkt aan een concrete kwaliteitsagenda die partijen zelf zullen uitvoeren en waarin ook andere relevante aspecten aan bod kunnen komen. Afgesproken is om deze activiteiten op tijd af te ronden zodat de eerste uitkomsten al bij de contractering van hulpmiddelenzorg voor 2017 benut kunnen worden. Ik heb partijen opgeroepen om snel vooruitgang te boeken en om gebruik te maken van goede voorbeelden uit de praktijk.

2. Brief minister VWS over kwaliteit van zorg, waarin de minister het belang van zorg op maat outcome op patiëntniveau onderstreept.

Terug naar het overzicht