Afvoerende continentiematerialen

Iedereen moet een aantal keren per dag de blaas legen. Kan de blaas niet meer ‘spontaan’ geleegd worden (retentie-incontinentie) of werkt de prikkel niet volledig (residu), dan moet iemand katheteriseren.

Met hulp van afvoerende incontinentiematerialen, zoals katheters en urinezakken, is het mogelijk om de blaas te legen Dit kan met een eenmalige katheter een aantal keren per dag gebeuren, of met een verblijfskatheter gedurende een periode van een week tot een aantal maanden.

Iemand die katheteriseert doet dit altijd op medische indicatie. De keuze van het materiaal is bepalend voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.


Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen

Er zijn kwaliteitseisen waaraan de hulpmiddelenzorg voor mensen met incontinentie aan moet voldoen.

In het Kwaliteitskader Continentie Hulpmiddelen zijn de kwaliteitseisen beschreven waaraan Hulpmiddelenzorg voor mensen met een incontinentie aan moet voldoen.
Het uitgangspunt is functioneringsgericht voorschrijven. Dit houdt in dat beperkingen die mensen met een incontinentie ervaren in hun functioneren (deels) kunnen worden opgeheven door het voorschrijven van adequaat functionerende hulpmiddelen. Het kwaliteitskader geeft aan dat patiënten en voorschrijvers gezamenlijk de benodigde hulpmiddelen bepalen, waarbij vraaggericht werken, kwaliteit en doelmatigheid centraal staan.

Platform continentie
Het Kwaliteitskader is ontwikkeld door het ministerie van VWS, Nefemed, zorgverzekeraars, FHI, V&VN en patiëntenverenigingen. Deze partijen zijn verenigd in het Platform Continentie. Het platform richt zich momenteel op de implementatie en de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader.

Meer informatie is te vinden op de Hulpmiddelenwijzer.

Wist u dat?

Cluster

Afvoerende incontinentiematerialen

Binnen het cluster afvoerende continentiematerialen zijn fabrikanten van afvoerende continentiematerialen verenigd. Met een vertegenwoordiging van ruim 90% van de markt, staan zij voor het belang van behoud van keuzevrijheid in materialen voor de patiënten.
Katheterzorg is maatwerk en valt te allen tijde onder een medische indicatie. Vanuit die overtuiging staan de betrokken bedrijven voor behoud van kwaliteit en keuzevrijheid van afvoerende continentiematerialen .

Publicaties