Absorberende continentiematerialen

Meer dan één miljoen Nederlanders, met name ouderen en vrouwen, lijden aan de gevolgen van incontinentie. De behandeling van incontinentie bestaat uit bekkenbodemoefeningen, medicatie, het gebruik van incontinentiemateriaal of een operatieve ingreep.

In de praktijk zijn mensen met incontinentie vaak aangewezen op het gebruik van incontinentiematerialen. Het gebruik van incontinentiematerialen verbetert de kwaliteit van leven, doordat deze mensen in staat zijn om zelfstandig te blijven wonen, hun werk kunnen blijven uitoefenen en sociale contacten met hun omgeving kunnen blijven behouden.
De meeste mensen met incontinentie lijden ook aan andere complexe en chronische aandoeningen.

De keuze voor het juiste materiaal is om deze redenen erg belangrijk. De lichamelijke beperkingen, beschikbare (mantel)zorg en mate waarin de patiënt actief in het leven staat zijn belangrijke factoren voor de keuze voor het incontinentiemateriaal.


Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen

De hulpmiddelenzorg voor mensen met incontinentie moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

In 2017 zijn kwaliteitseisen waaraan de hulpmiddelenzorg voor mensen met incontinentie aan moet voldoen vastgelegd: het kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen. Het uitgangspunt is het functioneringsgericht voorschrijven. Dit houdt in dat beperkingen die mensen met incontinentie ervaren in hun functioneren (deels) kunnen worden opgeheven door het voorschrijven van adequaat functionerende hulpmiddelen. Het kwaliteitskader geeft aan dat patiënten en voorschrijvers gezamenlijk de benodigde hulpmiddelen bepalen, waarbij vraaggericht werken, kwaliteit en doelmatigheid centraal staan.


Platform continentie
Het Kwaliteitskader is ontwikkeld door het ministerie van VWS, Nefemed, zorgverzekeraars, FHI en patiëntenverenigingen. Deze partijen zijn verenigd in het Platform Continentie. Het Platform Continentie richt zich op de implementatie en de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader.
Meer informatie is te vinden op de Hulpmiddelenwijzer.

Wist u dat?

Cluster

Fabrikanten van absorberende continentiematerialen

Het cluster van absorberende incontinentiematerialen vertegenwoordigt fabrikanten van absorberende incontinentiematerialen. Nefemed is actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen en heeft zitting in het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg. Het cluster zet zich in voor de beschikbaarheid, kwaliteit en keuzevrijheid van absorberende incontinentiematerialen ter verbetering van de continentiezorg.

Publicaties